Obres a la Diagonal

Carril Bici obres Diagonal

A la Diagonal, entre Muntaner i Via Augusta, costat mar, hi ha obres que ocupen la vorera.

El carril bici corresponent, es desvia al costat muntanya, el qual té un tram de doble direcció, en un espai  molt congestionat…

Un pensamiento sobre “Obres a la Diagonal”

  1. It’ѕ remarқaƄⅼе tо paʏ a νіѕit thіѕ ѡeb
    рɑgе ɑnd геаdіng thе
    ѵіеѡѕ ⲟf all cοⅼlеaցuеѕ rеǥaгɗing tһіs рaгagгaрҺ, ѡҺіⅼe Ι am ɑⅼѕο ᴢеaⅼߋᥙѕ
    οf ɡеttіng кnoѡⅼᥱԀgе.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *